Restaurant Information
Bakmi Parahyangan
Jl. Dalem Kaum No. 12, Karees - 40251
phone. +62 22 4238106
fax. +62 22